LAG Vallis Colapis u okviru projekta „Knjiga za mlade“ organizirao studijski posjet mladih gradu Varaždinu

LAG Vallis Colapis u partnerstvu s Gradom Ozljem provodi projekt „Knjiga za mlade“. U okviru projekta, kako bi potaknuli i osvijestili mlade o važnosti aktivnog sudjelovanja u društvu, provedena je aktivnost pod nazivom „Primjer dobre prakse“. U cilju upoznavanja mladih s aktivnostima koje provode drugi gradovi, organizacije civilnog društva i savjeti mladih, organiziran je posjet gradu Varaždinu 12.prosinca 2022. godine gdje je održan sastanak mladih osoba s područja Ozlja s predstavnicima Grada Varaždina, Savjeta mladih Grada Varaždina i Savjeta mladih Varaždinske županije. Na sastanku su
predstavljene dosad provedene aktivnosti te svrha projekta „Knjiga za mlade“, ali i djelatnost LAG-a Vallis Colapis te uključivanje volontera kroz program Volonterski centar Kupa. Predstavnici Grada Varaždina, Savjeta mladih Grada Varaždina i Savjeta mladih Varaždinske županije prezentirali su svoj rad, programe za mlade te izazove s kojima se susreću u radu.

Također su posjetili Centar za mlade Pečetri, prostor za razvoj urbane kulture mladih kojim upravlja Grad Varaždin zajedno s udrugom mladih Varaždinski underground klub (V.U.K.).
Osim navedene aktivnosti, u okviru projekta „Knjiga za mlade“ proveden je niz edukativnih radionica namijenjenih mladima kako bi bili educirani o pojmu aktivnog sudjelovanja u zajednici te javna tribina i event mladih s mladima. Provedbom fokus grupa i intervjuiranjem lokalnih dionika koji rade s mladima prikupljeni su podaci o položaju, mogućnostima i potrebama mladih u gradu Ozlju koje su korištene kao podloga za Prijedlog gradskog programa za mlade Grada Ozlja.

Projekt sufinancira Središnji državni ured za demografiju i mlade u vrijednosti od 75.000,00 kuna, a provodi se od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.